GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CHÍNH
* Quản lý các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn (TCTC):
- Người dùng tự định nghĩa các bộ Tiếu chí, tiêu chuẩn.
- Import các bộ tiêu chí của Bộ giáo dục và Bộ Lao động (Theo mẫu Download).
* Quản lý minh chứng (MC):
- Quản lý hồ sơ, chứng từ, công văn đi, đến, thông báo, Quyết định…
- Thao tác thu thập MC nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi; Có thể chụp hình, quay phim trên smart phone làm minh chứng.
- Một MC có thể sử dụng cho nhiều đợt báo cáo khác nhau.
- Import danh sách MC từ file Excel (Theo mẫu Download).
- Hỗ trợ tất cả các loại định dạng file đính kèm, cho phép upload cùng lúc nhiều file.
- Hỗ trợ xem trực tiếp các định dạng: Hình ảnh, video và file *.pdf.
- Dễ dàng tìm kiếm MC và xem chi tiết nội dung các fileMC.
- Mã hóa MC ngay khi thu thập cho Bộ tiêu chí hoặc cho đợt báo cáo.
* Viết báo cáo tự đánh giá:
- Tự tổ chức các đợt báo cáo theo nhu cầu thực tế.
- Sao chép dữ liệu giữa các đợt báo cáo giúp làm giảm thời lượng viết báo cáo.
- Tổ chức hội đồng và phân công thành viên viết báo cáo theo từng TCTC.
- Tự động mã hóa MC tương ứng với từng đợt báo cáo.
- Tự động sửa đổi MC trong báo cáo đã viết khi xóa hoặc thêm minh chứng.
- Sao chép mã hóa MC giữa các đợt báo cáo.
- Tự tổ chức bố cục một báo cáo tự đánh giá (Định nghĩa các chỉ mục cần soạn thảo).
- Dễ dàng dẫn chứng MC dùng chung và MC riêng cho từng tiêu chí, tiêu chuẩn.
- Theo dõi tiến độ viết báo cáo, Gửi thông tin trao đổi giữa Thư ký và Thành viên viết báo cáo theo từng TCTC (Xem % hoàn thành, cho điểm, xếp loại tự đánh giá).
- Biên dịch báo cáo: Ghép nối các phần báo cáo theo bố cục đã định sẳn thành file hoàn chỉnh và ghép nối nội dung minh chứng theo mã hóa minh chứng đã soạn.
* Công cụ hỗ trợ:
- Công cụ import dữ liệu từ file *.txt, *.xls vào Danh sách cán bộ, Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, danh sách minh chứng.
- Xuất Danh sách Mã xóa minh chứng sang ms word.
- Sao chép mã hóa minh chứng giữa các đợt báo cáo.
- Sao chép toàn bộ báo cáo sang đợt khác.
- Xuất báo cáo đã biên dịch sang Microsoft Word.
Công ty TNHH GPCN Chíp Chíp.
Địa chỉ: 4/1A Lê Đình Quản, Tp Thủ Đức, TPHCM.
Điện thoại: 0982362606, Email: Chipchipsoft@gmail.com
Designed by © Công ty GPCN Chíp Chíp chipchipsoft